KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

 

İSTEK Servis Eğitim Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “İstek Servis” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli aday çalışanlarımız olmak üzere İstek Servis ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. b) Doğru ve güncel olarak,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

 1. d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

 

İstek Servis olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza ilişkin kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.

 1. Kimlik ve İletişim Verileri

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi kapsamında meşru menfaatimiz çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda başvurularınızı değerlendirmek ve sizlerle iletişime geçmek için Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Kimlik Belgesi sureti, Doğum Tarihi, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu, fiziki adres bilgileri ve benzeri bilgileriniz işlenecektir.

 1. Özgeçmiş ve Mesleki Deneyim Bilgileri

Tarafınıza ait geçmiş eğitim ve çalışma hayatınıza ilişkin diploma, sertifika, yabancı dil, kurs, sektör, geçmişte çalışılan şirket unvanı, pozisyonu, referans, askerlik durumu ve varsa seyahat engeli bilgileriniz Kanun’un 5/2 fıkrasının a ve f bendi uyarınca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimiz doğrultusunda İstek Servis tarafından işlenecektir. Bu kapsamda ilgili veriler siz aday çalışanlarımızın işe alım değerlendirilmesinin yapılması ve çalışmaya başladığınız zaman verimli olabileceğiniz alanların tespiti maksadıyla işlenecektir.

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli aday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan İstek Servis’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 

 1. 26 Ağustos Yerleşimi İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İstek Servis’e daha önce bildirilen ve İstek Servis’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle insankaynaklari@istek.org.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

 

Bu yollar haricinde siz aday çalışanlarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

İstek Servis’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.